Uslovi korišćenja ZaMalePare.com


Članstvo

 • Registrovanjem na web sajtu ZaMalePare.com (u daljem tekstu ZaMalePare.com), tj. dostavljanjem ličnih podataka koji su nephodni za uspostavljanje članstva, zainteresovana strana postaje korisnik ZaMalePare.com tržišta (“Korisnik”).
 • Registracija i članstvo su besplatni.
 • Samo registrovani Korisnik može učestvovati u kupovini i prodaji Usluga na ZaMalePare.com tržištu, kao i koristiti srodne funkcije web stranice i delove web stranice zaštićene lozinkom (a naročito radi pristupa ličnom nalogu Korisnika).
 • Korisnik koji prodaje Uslugu označava se kao „Prodavac“, član koji kupuje Uslugu kao „Kupac“, a sticanje kao „Kupovina“.
 • ZaMalePare.com nije obavezan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih Korsnika kada je u pitanju upotreba ZaMalePare.com tržišta.
 • ZaMalePare.com je ovlašćen, ali ne i obavezan, da proverava adekvatnost Usluga, tekstova i slika objavljenih od strane svojih Korisnika na ZaMalePare.com tržištu. Ovo se naročito, ali ne i isključivo, odnosi na metod koji su Korisnici koristili da procene potencijalne poslovne partnere.
 • ZaMalePare.com ni na koji način nije odgovoran za sadržaj Usluga, tekstova i slika koje Korisnici objavljuju na ZaMalePare.com tržištu.
 • ZaMalePare.com nije ugovorna strana u ugovoru zaključenom između Korisnika na ZaMalePare.com tržištu.
 • ZaMalePare.com kao ni njegovi predstavnici, zaposleni, pomoćno osoblje i druga lica angažovana od strane ZaMalePare.com ne zastupaju niti na drugi način predstavljaju Korisnike niti garantuju za njihove obaveze, i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakve rizike koji se vezuju za proces zaključenja i samo zaključenje usluga na ZaMalePare.com tržištu, niti bilo kakvu odgovornost za neispunjene obaveza od strane Korisnika ili štetu koju Korisnik može s tim u vezi pretrpeti.
 • Korisnici zaključuju međusobne ugovore na ZaMalePare.com tržištu samostalno i na svoju ličnu odgovornost. Prodavac i Kupac stiču prava i obaveze na osnovu takvih ugovora i isključivo su odgovorni za ispunjenje takvih ugovora.
 • ZaMalePare.com ima ekskluzivno pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu ZaMalePare.com internet stranice ili upotrebu usluga ZaMalePare.com bilo kom Korisniku ili potencijalnom članu u bilo kom trenutku.
 • Članstvo na ZaMalePare.com je lične prirode i ne može se preneti na bilo koja druga lica.
 • Članstvo je dozvoljeno samo za fizička ili pravna lica sa punom poslovnom sposobnošću. Maloletnici (lica ispod 18 godina) ne mogu biti Korisnici.
 • ZaMalePare.com zadržava pravo da Korisniku otkaže članstvo u bilo koje vreme i iz bilo kog razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučaj kada Korisnik prekrši ove Uslove Korišćenja. Korisnik kome ZaMalePare.com otkaže članstvo neće usled toga imati nikakva prava ili potraživanja prema ZaMalePare.com.
 • Korisnik može otkazati članstvo u bilo koje vreme slanjem otkaznog e-mail-a na adresu sve@ZaMalePare.com, ali samo pod sledećim uslovima koji svi moraju biti kumulativno ispunjeni u trenutku otkazivanja:
  • Račun Korisnika mora biti izmiren, tj. ne sme biti neizmirenih dugovanja Korisnika prema ZaMalePare.com.
  • Korisnik ne sme učestvovati ni u jednoj aktuelnoj kupovini na ZaMalePare.com kao potencialni Kupac ili Prodavac."
 • ZaMalePare.com naročito nije odgovoran za štetu prouzrokovanu Korisnicima ili trećim licima ponašanjem nekog drugog Korisnika ili trećeg lica, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom web sajta ZaMalePare.com.
 • Zabranjeno je naručivati ili prodavati usluge na bilo koji drugi način osim preko sistema kupovine ili prodaje sajta ZaMalePare.com.
 • Usluge na sajtu ZaMalePare.com su fiksne i iznose 200, 500 i 1000 dinara, i naručuju se korišćenjem dugmeta "Naruči".

Zaštita privatnosti Korisnika

 • Da bi se zaštitila privatnost Korisnika svoj identitet ne treba otkrivati drugim Korisnicima.
 • Zahtevanje tuđe ili objavljivanje svoje e-mail adrese je strogo ZABRANJENO. Takođe, zahtevanje ili objavljivanje broja telefona, korisničkih imena za Skype ili bilo koju drugu vrstu chata je strogo ZABRANJENO!
 • Sva komunikacija, razmena informacija i fajlova se može vršiti isključivo preko ZaMalePare.com sistema za razmenu poruka.
 • Postavljanje ili slanje sadržaja za odrasle, nepristojnog, uvredljivog, ilegalnog, nasilnog, reklamnog kao i sadržaja sa autorskim pravima se srogo zabranjuje i Korisniku koji prekrši ovo pravilo biće trajno izbrisan nalog.

Isporuka usluga

 • Korisnik je dužan da skenira sav materijal koji se šalje u elektronskoj formi zbog virusa. ZaMalePare.com nije odgovoran za bilo koju štetu nastalu korišćenjem sajta, korišćenjem sadržaja kao i transferom fajlova.
 • Kada se isporuka obavi, Kupac ima 3 dana da transakciju označi kao završenu. Nakon tog vremena transakcija će biti automatski označena kao završena.
 • Neke od usluga sa sajta ZaMalePare.com se dostavljaju fizički.
 • Kada Kupac kupi uslugu za koju je potrebna adresa kupca, Kupac je dužan da dostavi svoju adresu.
 • Prodavac je odgovoran, u slučaju da dostavlja svoju uslugu, da upakuje robu i zaštiti je od habanja.
 • Sajt ZaMalePare.com ne kontroliše stanje robe pa samim tim i ne odgovara za njen kvalitet odnosno za moguće habanje prilikom dostave.

Troškovi

 • Prodavac ne snosi troškove prema sajtu ZaMalePare.com za prodate usluge
 • Kupac usluge snosi troškove kupovine i to 20% od vrednosti usluge koja mu se naplaćuje kroz kredite.
 • Naplata troškova prema sajtu ZaMalePare.com se vrši preko kredita koje svaki registrovani član može dobiti uplatom na račun sajta ZaMalePare.com.
 • Na uplatnici je obavezno u polju poziv na broj upisati svoj ID profila koji se nalazi na profil stranic.
 • Uplaćene kredite Prodavac ne može nahnadno povući.
 • Jedan kredit ima vrednost jednog dinara i ne može doći do promene usled menjanja vrednosti dinara u odnosu na druga valute.
 • Nakon uplate vaše novo stanje kredita će biti potvrđeno i bićete obavešteni.
 • Nakon što potvrdite da će te izvršiti naručenu uslugu, stanje Vaših kredita će se umanji za 20% cene usluge.
 • Kupcu usluge je dodatno sugerisano da li želi da kupi uslugu.
 • Identitet Kupca i Prodavca usluga čuva se u tajnosti do trenutka kad Kupac naruči uslugu, odnosno Prodavac potvrdi da će izvršiti uslugu. Nakon toga podaci Kupca i Prodavca se razmenjuju.
 • Ponude objavljene na sajtu ZaMalePare.com se ne smeju objavljivati van sajta.
 • U slučaju problema pokušajte ga rešiti sa drugom stranom u kupoprodaji usluge ili se obratite našem korisničkom servisu.

Opšti uslovi

 • Kršenjem Uslova Korišćenja na sajtu ZaMalePare.com možete dobiti trajno blokiranje naloga.
 • Prodavci čiji su nalozi trajno blokirani ne mogu da povuku uplaćene kredite.
 • Sajt ZaMalePare.com zadržava pravo da blokira naloge i ostavi ih na čekanju i duže od 90 dana ili trajno otkaže račun bez naplate usled nedoličnog ponašanja.
 • Saglasni ste i prihvatate promene Uslova Korišćenja od onog datuma kada ZaMalePare.com objavi promene u Uslovima Korišćenja.
 • Preporučujemo našim Korisnicima da eventualne sporove i konflikte koje imaju reše međusobno.

Vlasništvo i ograničenja

 • Ako nije jasno naznačeno u tekstu opisa ponude, nakon prodaje, Kupcu se daju sva prava na kupljenu uslugu i pružena usluga postaje isključivo vlasništvo Kupca.
 • Ukoliko u opisu ponude nije drugačije naznačeno, Prodavac se slaže da se nakon prodaje svoje usluge, izričito odriče svojine nad njom, kao i autorskog prava.